Procedury przyjęcia uczniów do świetlicy szkolnej1.   Do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 12 przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (opiekunów). Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.

2.    Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest niemożność zapewnienia mu opieki przez rodziców pracujących zawodowo.

3.    Istnieje również możliwość korzystania ze świetlicy przez dzieci w następujących sytuacjach:
·         Oczekiwanie na zajęcia lub powrót do domu w związku z dojazdem do placówki autobusem szkolnym;
·         Oczekiwanie dziecka na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne;
·         Wynikających z organizacji pracy szkoły;
·         Losowych, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem świetlicy.

4.    W ramach pobytu dziecka w świetlicy może ono przebywać w bibliotece szkolnej po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielami świetlicy.

5.    Rodzice (opiekunowie) dziecka, które nie zostało przyjęte do świetlicy mogą odwołać się do dyrekcji szkoły.

6.    Osoby upoważnione do odbioru dziecka winny być wpisane w kartę zgłoszenia.

7.    Rodzice (opiekunowie), osoby upoważnione odbierają dzieci po okazaniu identyfikatora wydanego przez dyrektora szkoły.

8.    Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców (opiekunów) lub osoby upoważnione do godziny 17.30 po pisemnym wpisie odbioru dziecka w zeszycie wyjść.

9.    W razie nie odebrania dziecka przez rodziców (opiekunów) do godz. 17.30 nauczyciel ma prawo zgłosić problem do Powiatowej Komendy Policji.

10.    Wszelkie zmiany dotyczące powrotu dziecka do domu rodzice mają obowiązek zgłaszać pisemnie do nauczycieli świetlicy.

11.    Rodzice mają obowiązek poinformowania nauczycieli świetlicy o dodatkowych zajęciach dziecka odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

12.    Samodzielne wyjścia dzieci poza szkołę rodzice zgłaszają w formie pisemnej zgody.

13.    Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie nieupoważnionej, nieletniej oraz będącej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.