poniedziałek, 25 stycznia 2016

Konkurs "Dinozaury"

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt. "Dinozaury".

Zadaniem konkursowym jest wykonanie modelu dinozaura.
Do wykonania pracy można użyć dowolnych, trwałych materiałów. (Nie można używać np. warzyw, owoców, kasz, makaronów, plasteliny)
Maksymalna wysokość modelu to 1m.
Praca powinna być opatrzona informacjami: nazwa dinozaura, imię i nazwisko autora, klasa.
Modele przynosimy do świetlicy do 17.02.2016r.
 

wtorek, 19 stycznia 2016

Wyniki z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy

Celem przeprowadzonego badania było poznanie opinii i oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów uczniów na temat działalności świetlicy w Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku. Ankieta została przeprowadzona w okresie od 23.11.2015r do 4.12.2015r. wśród 109 respondentów.
Poniżej zawarte zostały jedynie najważniejsze spostrzeżenia i opinie. Szczegółowe wyniki zawarte są w tabelkach przygotowanych do każdego pytania ankiety. (Szczegółowe dane dostępne są w świetlicy.)
Najliczniejszą grupę badanych osób stanowili rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy mniej niż jeden rok(46os.). Następnie w kolejności rodzice dzieci zapisanych do świetlicy drugi(32os.) i trzeci rok(29os.). Od 4 lat do świetlicy chodzą dzieci tylko dwóch badanych rodziców.
Większość ankietowanych deklaruje, że ich dzieci przebywają w świetlicy od 3-4 godzin.  Ten przedział czasowy dominuje w każdym badanym okresie uczęszczania do świetlicy. Równie duża grupa osób odbiera swoje dzieci w przeciągu 1-2 oraz 2-3 godzin od skończenia lekcji. Jedynie 4 ankietowanych stwierdziło, że w świetlicy ich dziecko spędza do 1 godziny, a 8 pozostawia swoje dzieci na dłużej niż 5 godzin.
Zdecydowana większość dzieci osób ankietowanych nie wraca autobusem szkolnym do domu po lekcjach. Jedynie 35 dzieci korzysta ze szkolnego autobusu.
Aż 88 ankietowanych deklaruje, iż ich dzieci chętnie przychodzą po skończonych lekcjach do świetlicy. Jako główne powody podawali: możliwość zabawy, spędzania czasu z kolegami i koleżankami z klasy i odrobienia lekcji. Głównym powodem niechęci dzieci wobec świetlicy jest za duży hałas oraz duża liczba uczniów. Powyższe opinie przeważają w każdej badanej grupie biorąc pod uwagę wiek dziecka.
            Według 95 ankietowanych ich dzieci czują się bezpiecznie podczas pobytu w świetlicy. W większości rodzice wskazują na dobrą opiekę oraz możliwość zwrócenia się do nauczyciela w razie problemu.  Przeciwną opinię wyraziło 15 rodziców, według których ich dzieci są popychane, zaczepiane, szturchane, kopane przez starsze dzieci. Ogólne zestawienie pokrywa się z podziałem ze względu na wiek uczniów.
            Wśród dzieci zdecydowanie dominują pozytywne opinie na temat świetlicy. Według 33 rodziców ich dzieci mają różne opinie na temat świetlicy. Negatywnie wypowiada się jedynie 1 dziecko, a 3 nie rozmawia z rodzicami na ten temat. Powyższe opinie są takie same we wszystkich badanych grupach wiekowych.
            Praktycznie cała grupa rodziców, których dzieci wracają po lekcjach autobusem szkolnym jest zadowolona ze współpracy z nauczycielami pracującymi w świetlicy. Jedynie 2 osoby wyrażają swoje niezadowolenie, a za powód podają brak przepływu informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Sytuacja w przypadku dzieci nie wracających autobusem szkolnym przedstawia się podobnie. 71 ankietowanych zadowolonych jest ze współpracy, podczas gdy 3 jest odmiennego zdania. Wskazują oni na brak informacji o dziecku, przebiegu dnia, napotkanych problemach lub bieżących sukcesach oraz na brak kontaktu ze strony nauczycieli.
            Spośród zajęć organizowanych w świetlicy badani rodzice najbardziej cenią zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i zajęcia plastyczne. Dla rodziców dzieci chodzących do świetlicy mniej niż rok najważniejsze są zajęcia plastyczne. Natomiast rodzice dzieci starszych, które uczęszczają do świetlicy 2 i 3 lata preferują w większości zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.
            Niestety prawie wszyscy rodzice deklarują, iż nie chcieliby poprowadzić dla uczniów świetlicy różnego rodzaju zajęć. Argumentują to brakiem czasu, możliwości i predyspozycji. Jedynie 7 ankietowanych wyraziło chęć wzięcia udziału w takich zajęciach.
            Głównym źródłem pozyskiwania informacji o działalności świetlicy dla badanych rodziców jest rozmowa z dzieckiem, następnie informacje publikowane na stronie internetowej, rozmowa z nauczycielami świetlicy oraz od innych rodziców.
            W celu rozwiązania problemu pozostawiania ubrań przez dzieci w świetlicy zdecydowana większość badanych nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie lub odpowiedziała „brak pomysłu”. Pozostali rodzice w swoich wypowiedziach akcentowali konieczność przechowywania ich w konkretnym, ogólnie wiadomym miejscu. Zgubione ubrania miałyby tam pozostawać przez pewien czas, a następnie oddawane osobom potrzebującym.
            Zdecydowana większość rodziców zadowolona jest z organizacji i pracy świetlicy. Liczy się dla nich przede wszystkim bezpieczeństwo i dobra opieka nad ich dziećmi oraz ich zadowolenie z pobytu, organizowane zajęcia. Spośród osób niezadowolonych przeważają opinie, iż w świetlicy jest za głośno i zbyt dużo dzieci.
            Podsumowując, wśród rodziców przeważają pozytywne opinie na temat pracy świetlicy. Według ankietowanych dzieci są bezpieczne i pod dobrą opieką. Natomiast najczęściej pojawiającą się uwagą na temat świetlicy jest jej mała powierzchnia w stosunku do liczby dzieci.


            Za wszystkie uwagi i opinie serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym. Wszelkie sugestie postaramy się wdrożyć w najbliższym czasie do swojej pracy, aby sprostać Państwa oczekiwaniom.

wtorek, 12 stycznia 2016

Konkurs "Świetliczak na medal" - grudzień

Świetliczakiem na medal w grudniu zostali:
Michalina Prokop kl.1e

Antoni Stachurski kl. 2g

Franek Olechno 0a

Amelia Kołodziej kl. 3e
 GRATULUJEMY!!!